Kodeks dobrych praktyk

 

Kodeks dobrych praktyk

Zobowiązujemy się do przestrzegania ogólnie przyjętych standardów etycznych, w tym do podstawowych zasad:

  1. [ DANE FIRMY ] Rzetelne i uczciwe przekazywanie wszelkich posiadanych informacji oraz niewprowadzanie Klienta w błąd. Sklep daje Klientom możliwość zapoznania się z nazwą firmy,  adresem siedziby firmy, informacją o tym, w jaki sposób i gdzie można się skontaktować z firmą oraz w jaki sposób można się z nią bezpośrednio i skutecznie porozumieć, z uwzględnieniem telefonu, adresu e-mail, nazwą rejestru i numerem rejestracji firmy.
  2. [ REKLAMACJE I ZWROTY ] Sklep wskazuje jednoznacznie procedurę, precyzującą warunki, sposoby i terminy realizowania przez niego reklamacji i zwrotów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. [ INFORMACJA O PRODUKTACH ] Sklep informuje w sposób jednoznaczny o cechach oferowanych produktów (opis, dane techniczne, nazwę produktu, zdjęcie). Sklep zobowiązuje się udzielać wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień dot. oferowanych produktów.
  4. [ INFORMACJA O KOSZTACH ] Sklep informuje o cenie brutto oraz całkowitej cenie oraz warunkach dostawy (cena oraz termin). Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności oraz ich ew. kosztach oraz o momencie pobierania opłaty przed powstaniem jakiegokolwiek zobowiązania ze strony Klienta.
  5. [ POCHODZENIE TOWARÓW ] Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży wyłącznie towarów legalnie wprowadzonych na rynek polski – posiadających wszelkie niezbędne atesty, dopuszczenia, certyfikaty. Sprzedawca gwarantuje, że towary pochodzą wyłącznie ze sprawdzonych i legalnych źródeł.
  6. [ PRAWA KONSUMENTA ] Sklep przestrzega praw konsumenta oraz zasad uczciwej i wolnej konkurencji. Sklep w sposób przejrzysty i zrozumiały informuje Klienta o przysługujących mu uprawnieniach w tym m.in. prawie do odstąpienia do umowy, prawie do złożenia reklamacji. Sprzedawca internetowy działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W przypadku zmian obowiązujących przepisów, Sprzedawca będzie podejmować wszelkie niezbędne czynności w celu jak najszybszego dostosowania swojej działalności do aktualnych przepisów.
  7. [ DANE OSOBOWE ] Sprzedawca internetowy informuje w sposób wyraźny o celu i zakresie gromadzenia informacji o kliencie zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Sprzedawca zapewnia także odpowiednie środki zabezpieczenia gromadzonych danych, jak również realizację praw podmiotu, którego gromadzone dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami (prawo wglądu, poprawienia, usunięcia danych).
  8. [ ŁATWY KONTAKT ] Sklep umożliwia Konsumentom łatwy i pozbawiony nadmiernych kosztów sposób kontaktu, a w szczególności udostępnia możliwość kontaktu telefonicznego oraz poprzez pocztę elektroniczną, informując o godzinach swojej dostępności.
  9. [ WSPARCIE KONSUMENTA] Sprzedawca w żaden sposób nie dyskryminuje wybranych grup Konsumentów, w szczególności ze względu na ich płeć lub wiek. Sprzedawca nigdy nie wykorzystuje swojej pozycji i wiedzy na niekorzyść Konsumenta. W przypadku napotkania trudności przez Konsumenta, w szczególności wynikających z jego niedostatecznej wiedzy, Sprzedawca udziela mu odpowiedniej pomocy i wsparcia.
  10. [ POLUBOWANE ZAŁATWIANIE SPORÓW ] Sprzedawca będzie dążył w pierwszej kolejności do polubownego rozwiązywanie wszelkich zaistniałych konfliktów.
  11. [ NIEZAMÓWIONA INFROMACJA HANDLOWA ] Sprzedawca nie wysyła informacji handlowych faksem lub e-mailem, jeżeli nie otrzyma uprzedniej i wyraźnej zgody adresata.